Bekijk hier de volledige inhoud van het officiële bezwaarschrift dat werd ingediend bij het Omgevingsloket van de Provincie Antwerpen op donderdag 29 augustus 2019 tegen de vergunningsaanvraag van Ineos voor de ontbossing en voorbereidende werken van de Project One-site.

English version of the official objection document

/

En hieronder vind je alle nuttige informatie die je kan gebruiken mocht je in de toekomst zelf een uitgebreid bezwaarschrift willen indienen tegen nieuwe milieuvergunningsaanvragen van Ineos voor de bouw van een massaal CO2-uitstotende ethaankraker en plasticfabriek?

We maken het je hier zo eenvoudig mogelijk. Hieronder vind je gedetailleerde informatie over hoe en waar je dit officieel bezwaarschrift kan indienen en wat er minimaal in moet staan.

De reeks argumenten onderaan deze pagina werden opgemaakt in het kader van de vergunningsaanvraag voor de ontbossing en voorbereidende werken van de Project One-site en dienen dus louter als voorbeeld.

Deze pagina zal worden ge-update van zodra er een nieuwe vergunningsaanvraag wordt ingediend.

Indienen kan op drie manieren:

In je inleiding moet je duidelijk aangeven wie je bent en waartegen je bezwaar aantekent. Bijvoorbeeld:

Ik, [naam en adres], teken bezwaar aan tegen de geplande ontbossing van 55ha en voorbereidende werken voor de bouw en exploitatie van een ethaankraker en PDH unit (“Project One”) te Lillo door INEOS Manufacturing Belgium II NV, waarvan sprake in het openbaar onderzoek dat publiek werd op 31/07/2019. Het kenmerk van het onderzoek is 2019070612. Ik ben het niet eens met deze aanvraag omdat die volgens mij tegenstrijdig is aan een aantal voorschriften en regels.

Daaronder lijst je je bezwaren op. Hieronder vind je een reeks ideëen daarvoor.

Indien je dat wenst kan je op het einde de volgende zin nog toevoegen, maar merk op dat je dan ook reëel uitgenodigd kan worden:

Ik vraag bovendien om in het kader van huidige omgevingsvergunningsaanvraag te worden gehoord.

Als laatste kan je dit toevoegen indien je via email indient:

Zou u mij de goede ontvangst van mijn bezwaarschrift kunnen bevestigen aub?

Je kan 1 of meerdere van deze argumenten aanvoeren. Voel je vrij om er nog toe te voegen of je eigen accenten te leggen:

 • De aanvraag tot ontbossing werd op bedrieglijke wijze losgekoppeld van de uiteindelijke bestemming van het terrein, zijnde een grote ethaankraker en propaandehydrogenatiefabriek. Het is onmogelijk om de milieueffecten van deze vergunning in te schatten zonder het project in zijn geheel te beschouwen. Ter vergelijking: de urgente industriële uitbreiding waarvoor het Wilrijkse Ferraribos werd vernield, blijkt nu slechts te hebben gediend voor de aanleg van een parking.
 • De voorgestelde “nieuwe installatie” is bovendien in realiteit een uitbreiding van een bestaande installatie, waarvoor een geheel andere procedure moest gevolgd worden. Ook dit wordt op bedrieglijke wijze verkeerd voorgesteld.
 • Er werd niet onderzocht wat de impact van de geplande ethaankraker en plasticfabriek is op de Belgische klimaatplannen en -verdragen. Alvorens overgegaan wordt tot grootschalige ontbossing moet dit minimaal overwogen worden.
 • Het is niet duidelijk wie de financiële verantwoordelijkheid zal dragen voor de milieu- en klimaatimpact van de ethaankraker. Indien dit Ineos is, werd niet aangetoond dat het bedrijf in kwestie hiervoor wel degelijk over voldoende financiële middelen beschikt.
 • De impact van het project op de luchtkwaliteit werd niet onderzocht, noch voor ontbossing of voor de uiteindelijke installaties, noch qua lokale impact of internationale milieueffecten. Nochtans bevinden zowel de Antwerpse haven als de stad Antwerpen zich in een wettelijk verplichte luchtkwaliteitszone, omwille van de nu al ernstige schending van de luchtkwaliteitsmaatstaven.
 • Het verwijderen van een significant stuk bos in het havengebied heeft een negatieve impact op de continuïteit van broed- en foerageergebieden over grotere afstand.
 • De ontbossing omvat de vernietiging van een significante hoeveelheid duindoornstruweel, hoewel dit verboden is. Men wil dit compenseren met loofbos op een andere locatie, wat geen werkelijke compensatie is voor zulk een verlies aan natuurwaarde.
 • Omwille van de grote hoeveelheid te kappen loofbos, wordt er een compensatie voorzien, maar deze is onvoldoende in proportie met het gebied dat men overweegt te vernielen en de leeftijd en het formaat van de aanwezige bomen, wat dus een zeer sterke reductie van CO2-opvangcapaciteit zal veroorzaken.
 • De oeverzwaluw, de bergeend, de graspieper, de buizerd en de kievit gebruiken deze site als broedplaats. Omwille van het beschermd statuut van deze soorten, is het opzettelijk verstoren, wegnemen of vernietigen van nesten verboden, zoals vermeld in de officiële Europese, Belgische en Vlaamse wetteksten, opgemaakt in het kader van het Soortenbeschermingsprogramma en de Habitatrichtlijnen.
 • Er is geen onderzoek gedaan naar de impact van de bouw van Project One op de habitat van de Kajatehoutspanner (een zeldzame nachtvlinder).
 • Er werd geen informatievergadering gehouden over het openbaar onderzoek waardoor belanghebbenden niet voldoende informatie hebben kunnen inwinnen.
 • Gezien de grensoverschrijdende impact van de milieueffecten (o.a. broedgebieden, lucht- en waterverontreiniging), had deze aanvraag het onderwerp moeten zijn van een internationaal openbaar onderzoek. Dit is niet gebeurd, wat volstrekt onwettig is.