Het voelt misschien als déjà vu, maar er is inderdaad opnieuw een openbaar onderzoek gelanceerd door Ineos, voor de ontbossing nodig voor “Project One”, hun geplande gaskraker en PDH unit.

Hierbij zijn er allerlei wijzigingen gebeurd, maar fundamenteel blijven de grootste bezwaren gewoon staan. Om impact te hebben op dit proces, moeten we echter met z’n allen opnieuw bezwaar aantekenen.

Indienen kan op deze drie manieren:

In de inleiding dien je duidelijk aan te geven wie je bent en waartegen je bezwaar aantekent. Bijvoorbeeld:

Geachte,

Graag had ik, [volledige naam en adres], met dit schrijven formeel bezwaar gemaakt tegen het project “OVA - Ontbossing en voorbereidende werken “Project One” te Lillo”, met als OMV referentie 2019070612. Hoewel deze aanvraag een grondige aanpassing omvat van een gelijkaardige ontbossingsaanvraag in 2019, beantwoordt dit project nog steeds niet aan de verwachtingen omtrent milieubescherming. Hierbij wil ik enkele, niet-exclusieve bezwaren aanhalen:

  1. In de aanvraag wordt niet duidelijk aangegeven dat het in feite om een milieutechnische eenheid gaat die als geheel moet beoordeeld worden, samen met de geplande gaskraker en PDH-unit, waar nochtans veelvuldig naar verwezen wordt. De milieu- en klimaatimpact van het volledige project, inclusief de geplande industriële installaties, moet gebeuren alvorens dergelijke, zeer omvangrijke ontbossing kan uitgevoerd worden.
  2. In de aanvraag probeert Ineos meerdere decreten en beslissingen omtrent milieu- en klimaatbeleid te omzeilen door een aparte vergunningsaanvraag in te dienen voor de ontbossing. Dit is een overduidelijke schending van de Europese en lokale regelgeving.
  3. Het excuus dat deze ontbossing nodig zou zijn voor verder bodemonderzoek is een drogreden. De site werd immers opgehoogd met 5 meter zand (uitgevoerd in 1960), waarbij aangegeven werd in het eigen archeologisch rapport dat de werkdiepte van 3,5 meter hierdoor geen verder onderzoek vereist. Door de poging om informatie over een bodemonderzoek op deze manier te misbruiken, ondermijnt Ineos de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van het bedrijf en de aangeleverde informatie.
  4. Ineos schrapt een aantal percelen uit het eerste voorstel tot ontbossing maar past de benodigde oppervlakte voor het geheel niet aan. Deze inconsistentie dient opgeklaard worden.
  5. Tijdens het openbaar onderzoek moeten burgers en organisaties dertig dagen inzagetijd krijgen. Deze termijn werd niet gerespecteerd: de documenten waren slechts 21 dagen beschikbaar (en pas nadat daarop door derden werd aangedrongen). Bovendien opnieuw midden in een vakantieperiode.
  6. Alhoewel Ineos sedert de oorspronkelijke ontbossingsaanvraag een jaar lang de tijd had om de plasticvervuiling aan te pakken in de haven en omgeving, is de situatie ongewijzigd en werd geen verbetering geconstateerd. De bestaande plasticfabriek, ingeklemd tussen beide projectdelen, waarvan de nieuw te bouwen installaties de facto een uitbreiding zijn, vervuilt al jaren het aangrenzend en bovendien beschermd Natura2000-gebied “Galgenschoor” met in de fabriek geproduceerde polymeren, de zogenaamde plastickeutels. Er werd tot op heden nog geen enkele poging ondernomen om deze vervuiling in het volledige estuarium van de Schelde op te kuisen. De uitbreiding van het complex met installaties voor de productie van ethyleen en propyleen, de basisgrondstoffen voor allerhande soorten plastic, zou de lokale productie van deze plastickeutels enkel vergroten. Ook daar draagt Ineos dus nog steeds bij aan het probleem en niet aan de oplossing,
  7. De voorgestelde boscompensatie is momenteel versnipperd over niet minder dan 25 verschillende percelen. Het is overduidelijk dat nieuwe aanplantingen met jonge bomen en bovendien op dergelijke versnipperde locaties, op geen enkele manier de werkelijk verloren gegane natuurwaarde van het huidige bos kan compenseren.
  8. De klimaatimpact van de geplande industriële installaties blijft volledig onduidelijk en een bijzonder ernstige bedreiging voor natuur en milieu. De aanvraag maakt hierbij een verwijzing van een nog steeds lopend onderzoek naar CCS, maar trekt hieruit al conclusies zonder dat er enig onderzoeksresultaat beschikbaar is. Dit schaadt niet enkel de geloofwaardigheid over de haalbaarheid van Project One op vlak van klimaatbeleid, maar duidt ook op een zekere vooringenomenheid in het aangehaalde dossier.
  9. Op geen enkele manier wordt duidelijk in het dossier hoe Ineos de financiële en rechtsgeldige aansprakelijkheid heeft geregeld voor de milieu- en klimaatimpact van haar installaties en alle (in)directe effecten daarvan waaronder CO2-uitstoot, vervuiling door plastickeutels, vervuiling bij ontginning en transport van de “feedstock”, enzoverder. Bijkomend dient men zich ernstig vragen te stellen over de financiële bedrijfsvoering van Ineos, gezien de herhaaldelijke recente verlagingen van de “rating” van het bedrijf, de zeer hoge schuldengraad, lage liquiditeiten en de private structuur, wat er allemaal op wijst dat Ineos naargelang de omstandigheden niet altijd de middelen heeft om eventuele milieuvervuiling en emissies daadwerkelijk te compenseren en zal proberen om hiervoor de aansprakelijkheid te ontduiken.

Indien je het wenst kan je op het einde nog de volgende zin toevoegen, maar weet dat je dan ook reëel uitgenodigd kan worden:

Ik vraag bovendien om te worden gehoord in het kader van huidige omgevingsvergunningsaanvraag.

En vergeet dus niet, indien je bezwaar indient via email, te vragen je de goede ontvangst hiervan te bevestigen.:

Mag ik u verzoeken mij de goede ontvangst van mijn bezwaarschrift per kerende te bevestigen?