Petrochemie & het klimaat

Antwerpen Schaliegasvrij toont de weg

We hebben een afspraak met de geschiedenis. Vandaag is het moment waarop onze kinderen en kleinkinderen zouden moeten terugkijken en zeggen “toen werden de klimaatambities concreet”. Antwerpen Schaliegasvrij wil dat Vlaanderen haar klimaatwoorden omzet in daden.

Schaliegas zorgt niet alleen voor milieuproblemen in de winningsgebieden. Schaliegas is ook nefast voor het klimaat. Methaanlekken tijdens de boor- en winningsfase veroorzaken een bijzonder hoge klimaatimpact. Satellietobservaties boven de winningsgebieden en verwerkingsinstallaties van schaliegas tonen aan dat in de periode 2009-2011 gemiddeld 12% van het gewonnen gasvolume verloren ging in de vorm van methaanlekken in de atmosfeer. Methaan heeft 86 keer meer potentieel dan CO2 om ons klimaat te verwarmen (periode van 20 jaar). Als we methaan-emissies meerekenen, is schaliegas per eenheid bruikbare energie 2,5 keer schadelijker voor het klimaat dan steenkool (over een periode van 20 jaar). Het bannen of zwaar belasten van schaliegas zal daarom cruciaal zijn om de klimaatverandering te bestrijden.

Per eenheid nuttige energie is schaliegas 2,5 keer schadelijker dan steenkool.

Ineos gebruikt schaliegas als grondstof én als brandstof.

De wereldwijde investeringen van Ineos maken deel uit van een overlevingsstrategie en zijn pogingen om hun wankel business model te redden: door het gestaag opvoeren van de productie en de markt te overspoelen met goedkope bouwstenen voor nieuw plastic (enkel mogelijk gemaakt door het gebruik van zeer goedkoop schaliegas uit de VS) vertragen ze de omschakeling naar een circulaire economie, aangezien recycleren uiteindelijk nog steeds duurder uitkomt. De petrochemie en plasticindustrie vertonen hiermee een extreem onverantwoord gedrag ten opzichte van onze planeet en al haar bewoners en gaan lijnrecht in tegen al de klimaatinspanningen van miljoenen mensen.

Overzicht
Protest

Beloofd is beloofd

Als de Antwerpse haven en Ineos écht ecologisch duurzaam willen zijn, en dus in lijn met het Parijs-akkoord willen handelen, zal hun uitstoot van broeikasgassen jaarlijks met 7% moeten dalen. Dit betekent tegen 2030 minstens 55% minder broeikasgassen dan vandaag. Toch blijven er installaties bijkomen die meer uitstoten en bovendien pas in volledig operationeel zullen zijn omstreeks 2025. Bovendien moeten de haven en de petrochemie een sterkere inspanning leveren voor het klimaat ter compensatie voor sectoren waar weinig vooruitgang te verwachten valt, zoals onderwijs en gezondheidszorg. Vlaanderen (en dus ook haar havens en haar industriële bedrijven) dienen ook te compenseren voor landen met een historisch lage uitstoot die hun uitstoot mogen verhogen om hun verdere economische ontwikkeling mogelijk te maken en dus jobs te creëren, basisvoorzieningen aan te leggen en mensenrechten te implementeren. Dit rechtvaardigheidsprincipe werd opgenomen in het Parijs-akkoord. Het Parijs-akkoord respecteren betekent dat de industrie haar uitstoot dus jaarlijks met 15% dient te verminderen om tegen 2030 77% minder broeikasgassen uit te stoten dan vandaag.

Tussen 2005 en 2016 daalde de uitstoot van broeikasgassen door de industrie in Vlaanderen met 16%. Efficiëntieverbeteringen en optimalisaties leveren dus verwaarloosbare stapjes op, in vergelijking met de 77%-reductie die nodig is tijdens het komende decennium. ‘Antwerpen Schaliegasvrij’ is dus niet zómaar bezorgd over bijkomende petrochemische installaties in onze Haven. De komst van die installaties maakt ‘een ambitieuze klimaataanpak’ onmogelijk. De installaties van dit ene Ineos-project alleen, zullen tussen 0,8 en 1,5 miljoen ton CO2 per jaar uitstoten. Dat is meer dan alle afvalverbranding in heel Vlaanderen samen.

Klimaatneutraliteit

Minstens 300 windmolens van het allergrootste type zijn nodig om deze enorme hoeveelheid CO2-uitstoot af te vangen door middel van groene waterstof en deze nieuwe Ineos-installaties klimaatneutraal te maken. Waar zal Ineos de ruimte en het geld vinden? Als Ineos écht werk wil maken van beperking van de opwarming van de aarde, zou een elektrische kraker om ethaan om te zetten in ethyleen dan niet logischer zijn dan een kraker die werkt op schaliegas? Arthur Follebout van Climaxi “We pallaveren al zo lang over het klimaat en dan komt er een bedrijf dat elk jaar bijkomend 1,5 ton zal uitstoten. Hoe is dit mogelijk?

Klimaat-actie
Tweet

Warm & koud blazen

Geen extra uitstoot? Hoe kan Tom Meeuws beweren dat andere zwaardere vervuilers zullen verdwijnen? Methaanlekken en methaanuitstoot bij de winning, het transport en de verbranding van dit schande-gas zijn niet opgenomen in de ETS-regeling (Europees emissiehandelssysteem). De methaanuitstoot bedraagt 12%, maar het gas is 86 keer schadelijker dan CO2! De CO2-uitstoot veroorzaakt door het affakkelen, zeker niet te minimaliseren, telt niet mee in de ETS-handel. Neem daar nog bij dat het ETS-systeem compleet ontoereikend bleek om in lijn te liggen met het Parijs-akkoord. Bovendien ligt de oorzaak van de emissie door winning van schaliegas buiten het werkingsgebied van ETS. Hierdoor omzeilt ook het transcontinentaal vervoeren van schaliegas het ETS-systeem. Ineos heeft binnen ETS een handelsvoordeel t.o.v. andere vervuilers, maar voor het klimaat is het resultaat dramatisch. Overigens tellen ook de emissies van internationale scheepvaart niet mee in ETS-systeem.