Petrochemie & het klimaat

Antwerpen Schaliegasvrij toont de weg

We hebben een afspraak met de geschiedenis. Vandaag is het moment waarop onze kinderen en kleinkinderen zullen terugkijken zeggen ‘toen werd de klimaatambities concreet’. Antwerpen Schaliegasvrij wil dat Vlaanderen haar klimaatwoorden omzet in daden.

Schaliegas zorgt niet alleen voor milieuproblemen in de winningsgebieden. Schaliegas is ook nefast voor het klimaat. Methaanlekken tijdens de boor- en winningsfase veroorzaken een bijzonder hoge klimaatimpact. Satellietobservaties boven de winningsgebieden en verwerkingsinstallaties van schaliegas tonen aan dat in de periode 2009-2011 gemiddeld 12% van het gewonnen gasvolume verloren gaat in de vorm van methaanlekken in de atmosfeer. Methaan heeft 86 keer meer potentieel dan CO2 om ons klimaat te verwarmen (periode van 20 jaar). Als we methaan-emissies meerekenen, heeft schaliegas per eenheid bruikbare energie 2,5 keer meer klimaatimpact dan steenkool (over een periode van twintig jaar). De stopzetting of belasting van schaliegas zal daarom cruciaal zijn om klimaatverandering te bestrijden.

Per eenheid nuttige energie is schaliegas 2,5 keer schadelijker dan steenkool.

Ineos gebruikt schaliegas als grondstof én als brandstof.

Ineos is daardoor extreem onverantwoord bezig ten opzichte van het klimaat.

Overzicht
Protest

Beloofd is beloofd

ls de haven en Ineos écht ecologisch duurzaam willen zijn, en dus in lijn met het Parijs-akkoord willen handelen, zal hun uitstoot met broeikasgassen jaarlijks met 7% moeten dalen. Dit betekent tegen 2030 minstens 55% minder broeikasgassen dan vandaag. Toch blijven er installaties bijkomen die meer uitstoten en bovendien pas in volle werking zullen zijn rond 2025. Bovendien moet de Haven en de petrochemie een sterkere inspanning doen voor het klimaat om te compenseren voor sectoren waar weinig vooruitgang te verwachten valt zoals onderwijs en gezondheidszorg. Vlaanderen (en dus haar haven en haar industriële bedrijven) moeten ook compenseren voor landen met een lage uitstoot die hun uitstoot mogen verhogen om jobs te creëren, basisvoorzieningen aan te leggen en mensenrechten te realiseren. Dat rechtvaardigheidsprincipe is ingeschreven in het Parijs-akkoord. Het Parijs-akkoord respecteren betekent dat de industrie haar uitstoot dus jaarlijks met 15% moet doen dalen om tegen 2030 77 % minder broeikasgassen uit te stoten dan vandaag.

In de tien jaar tussen 2005 en 2016 daalde de uitstoot van broeikasgassen door de industrie in Vlaanderen met 16%. Efficiëntieverbeteringen en optimalisaties leveren dus verwaarloosbare stapjes op, in vergelijking met de 77% die nodig is voor de tien jaar tussen 2020 en 2030. Daarom is ‘Antwerpen Schaliegasvrij’ niet zomaar bezorgd over bijkomende petrochemische installaties in onze Haven. De komst van die installaties maakt ‘een ambitieuze klimaataanpak’ onmogelijk. De installaties van het ene project van Ineos alleen al, zal tussen 0,8 en 1,5 miljoen ton CO2 uitstoten. Dat is meer dan alle afvalverbranding in heel Vlaanderen samen.

Klimaatneutraliteit

Minstens 300 windmolens van het allergrootste type zullen nodig zijn om via groene waterstof deze enorme hoeveelheid CO2 uitstoot af te vangen en deze ene installatie klimaatneutraal te maken. Waar zal Ineos de ruimte en het geld vinden? Als Ineos écht werk wil maken van beperking van de opwarming van de aarde, zou een elektrische kraker om ethaan om te zetten in ethyleen dan niet logischer zijn dan een kraker op schaliegas? Arthur Follebout van Climaxi “We pallaveren al zo lang over het klimaat en dan komt er een bedrijf dat elk jaar opnieuw 1,5 ton bijkomend wil uitstoten. Hoe is dit mogelijk?

Klimaat-actie
Tweet

Warm & koud blazen

Geen extra uitstoot? Hoe kan Tom Meeuws beweren dat andere zwaardere vervuilers zullen verdwijnen? Pieter Lievens: ‘Bestaan er eigenlijk nog zwaardere klimaatzondaars dan installaties op schaliegas?Methaanuitstoten en methaanafgifte bij de opwekking, het transport en de verbranding van dit schande-gas zijn niet opgenomen in de ETS-regeling. De methaan-uitstoot bedraagt 12% maar het is een gas dat 86 keer schalelijker is dan CO2! De uitstoot CO2 veroorzaakt door het affakkelen, zeker niet te minimaliseren, telt niet mee in de ETS-handel. Neem daar nog bij dat systeem voor Europese Emissiehandel weliswaar CO2 naar beneden haalt, maar lang niet voldoende is om in lijn te liggen met het Parijs-akkoord. Bovendien ligt de oorzaak van de emissie door winning van schaliegas buiten het werkingsgebied van ETC. Daarom vervalst het transcontinentaal vervoeren van schaliegas het ETC-systeem. Ineos heeft binnen ETC een handelsvoordeel t.o.v. andere vervuilers, maar voor het klimaat is het resultaat dramatisch. Overigens tellen ook de emissies van internationale scheepvaart niet mee in ETC.